દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨ । Assistance Scheme For Establishment Of Dairy Farm Gujarat 2022 @ ikhedut.gujarat.gov.in

સ્વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના 2022 લાભ મેળવવા ઓનલાઇન અરજી તા-૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધી કરી શકાશે. ગુજરાત પશુપાલન ક્ષેત્રે શ્વેતકાંતિ કરી છે. ગુજરાતમાંં આણંંદ, મહેસાણા અને બનાસકાંઠામાં ડેરીએ દેશ અને વિશ્વ કક્ષાએ ગુજરાત પશુપાલન સ્વ-રોજગારી ધંધાને નામના અપાવી છે. આ શ્રેત્રે વધુમાં વધુ મહિલા શ્રમિકો જોડાયેલા છે.

ગુજરાત સકરાનુંં કૃષિ અને સહકાર અને ખેડુત કલ્યાણ વિભાગ અંતર્ગતના જિલ્લા ખેતીવાડી અંધિકારીને કચેરીઓ મારફતે ikhedut.gujarat.gov.in ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજીઓ મેળવી વિવિધ પશુપાલન,ખેતીવાડી અને બાગાય ક્ષેત્રની યોજનાઓનો સિધો લાભ બેંક ખાતામાં આપવામાંં આવે છે. જે આજે આપણે પશુપાલન ક્ષેત્રેની દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના ૨૦૨૨ની યોજનાની આ આર્ટિક દ્વારા માહિતી મેળવીએ.

Assistance Scheme for Establishment of Dairy Farms for Self-Employment Animal Husbandry Business 2022 Gujarat has whitewashed in the field of Animal Husbandry. Dairy in Anand, Mehsana and Banaskantha in Gujarat has made Gujarat Animal Husbandry a self-employed business in the country and world class. More and more women workers are involved in this field.

Direct benefits of various animal husbandry, agriculture and horticulture schemes are given in the bank account by getting online applications on ikhedut.gujarat.gov.in Gujarat portal through the offices of the District Agriculture Officer under the Department of Agriculture and Co-operation and Farmer Welfare of Gujarat Sakara. Today we get information about this scheme through the scheme of assistance scheme 2022 for the establishment of dairy farms in the field of animal husbandry.

Assistance Scheme For Establishment Of Dairy Farm 2022 Overview

Scheme Name Assistance Scheme for Establishment of Dairy Farms for Self-Employment Animal Husbandry Business
Department Name Agriculture, Farmers Welfare and Co-operation Department
Last Date Of Application30/06/2022
Application ModeApply Online
Official Portal ikhedut.gujarat.gov.in

Dudhala Pashu Sahay Yojana Gujarat 2022

સ્વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજના ૨૦૨૨

The purpose of the scheme

Assistance Scheme for Establishment of Dairy Farms for Self-Employment Animal Husbandry Business 

Eligibility to benefit Dudhala Pashu Sahay Yojana Gujarat 2022

(૧) ૧૨ દુધાળા પશુઓની ખરીદી માટે મેળવેલ બેંક ધિરાણ પર ૫ (પાંચ) વર્ષ સુધી સામાન્ય કેટેગરીના લાભાર્થીઓને ૭.૫ % વ્યાજ સહાય, તથા મહિલા, અનુ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ લાભાર્થીઓને ૮.૫% વ્યાજ સહાય, ગીર / કાંકરેજ માટે મહત્તમ ૧૨ % વ્યાજ સહાય

(૨) કેટલશેડના બાંધકામ પર ૫૦ % મહત્તમ રૂ!.૧.૫૦ લાખ સહાય, ગીર / કાંકરેજ માટે ૭૫% મહત્તમ રૂ!. ૨.૨૫ લાખ સહાય (૩) પશુઓના સળંગ ત્રણ વર્ષના વિમાના પ્રિમિયમ પર ૭૫ % મહત્તમ રૂ!. રૂ!.૪૩,૨૦૦/- ની સહાય, ગીર / કાંકરેજ પર ૯૦ % મહત્તમ રૂ!. ૫૧,૮૪૦/- સહાય વૈકલ્પિક/મરજીયાત ઘટક

(૪) ઇલેક્ટ્રિક ચાફકટર, ફોગર સીસ્ટમ અને મિલ્કીંગ મશીન પર યુનિટ કોસ્ટના ૭૫% લેખે અનુક્રમે મહત્તમ રૂ. ૧૮,૦૦૦/-, રૂ!. ૯,૦૦૦/-, અને રૂ!. ૩૩,૭૫૦/- સહાય; ગીર / કાંકરેજ માટે યુનિટ કોસ્ટના ૯૦% લેખે અનુક્રમે મહત્તમ રૂ!. ૨૧,૬૦૦/-, રૂ!. ૧૦,૮૦૦/- અને રૂ! ૪૦,૫૦૦/- સહાય;

Possible target of the state for the year 2022-2023

Total Number Of Beneficiary 1500

Apply Online Dudhala Pashu Sahay Yojana Gujarat 2022

Apply Online Dudhala Pashu Sahay Yojana Gujarat 2022 Steps Below.

 1. First of all, you have to visit the Official website of Ikhedut Portal
 2. Now, you have to click on યોજનાઓ Menu.
 3. It will take you to the next page.
 4. Now, you have to Scroll down to the page, you will list of schemes.
 5. While applying for a scheme, if you are facing any issue then you can call to project coordinators: Public Contacts.
 6. Now Click on the respective Department.
 7. It will show the list of schemes available for that department.
 8. Click on The scheme for which you want to apply.
 9. it will take you to the next page which will open in a popup.
 10. If you are a registered farmer then Select Yes and click on Proceed.
 11. Now click on Apply for New Application.
 12. It will show you a form.
 13. Fill that form and click on Submit.

How To Check Application Status?

After you have successfully submitted your application form, the next step to apply is to check the status of your application form and thus, to check the status of the application form, you have to follow the simple steps given below:

 1. First of all, visit the official website of Ikhedut Portal 2022
 2. As soon as you land on the web page, Application Status will appear in front of your screen .
 3. In the application form, you have to fill your registered mobile number and the application number of your form.
 4. Also enter captcha code.
 5. Finally, click on the View Application Status button
 6. Thus, your application will be displayed on your screen.

i khedut Portal Gujarat Schemes

1. Agricultural schemes

The Ikhedut portal provides around 45 agricultural schemes. In these schemes, farmers can get help for crop sowing, cultivator, harvester, godown, irrigation tools, digger, cutter, etc. Farmers can apply online on the Ikhedut portal to get these scheme benefits. Gujarat government provides a good amount of subsidy in these schemes.

2. Land And Water Conservation

Under this section, the Gujarat Government provides various schemes like plans to build fencing around the farm. The farmer can take a one-time benefit in this scheme. Farmers can apply online on the Ikhedut portal to get these scheme benefits. Gujarat government provides a good amount of subsidy in this scheme.

3. Animal Husbandry Schemes

Gujarat government provides various schemes for animal husbandry schemes for farmers. There are schemes like goat units, Broiler Bird Units, milk producer, Bulk Milk Cooler, etc. There are around 39 Schemes for animal husbandry. Farmers can apply online on the Ikhedut portal to get these scheme benefits.

4. Horticultural Schemes

Ikhedut portal provides around 122 schemes related to Horticultural. There are schemes like Seeds Production, Packhouse, Sprayer, shade cover, crop management, etc. Farmers can apply online on the Ikhedut portal to get these scheme benefits. Gujarat government provides a good amount of subsidy in these schemes.

Important Links

Apply Online Link

I Khedut Portal Gujarat GR / Paripatra

https://ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_GR_Links.aspx

I Khedut Portal Gujarat Contact / Helpline Number

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_Contacts.aspx

Important Date

Starting Date for Submission of Application : 01-05-2022
Last Date for Submission of Application : 30-06-2022