Category: Exam Notification

ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષાના મોટા સમાચાર હવે આ પરીક્ષા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ લેશે,નવુ નોટીફિકેશન જાહેર

ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર હસ્તકની વનરક્ષક, વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીની ૮૨૩ જગ્યાઓ માટે અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક:FOREST/202223/1 પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. ઉક્ત જાહેરાત અન્વયે સરકારશ્રી દ્વારા લેવાયેલ નિર્ણય અનુસાર હવે […]

Gujarat Teacher 26,500 Posts Recruitment 2023, Download Press Note PDF

Gujarat Teacher 26,500 Posts Recruitment 2023, Download Press Note PDF: Uplifting news for the competitors who are looking for most recent Educator occupations in Gujarat, we returned with the Most recent Gujarat Instructor Bharti 2023. Gujarat state Government has discharge different work warnings with the aim to give more open positions to the qualified, presently Gujarat […]