સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2024: @ikhedut.gujarat.gov.in

ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના 2024 : ખેડત મિત્રો એ આ ખરીદીના નિયમોમાં જે ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના હેઠળ ખેડૂતો ગુજરાત માં રાજ્યમાં કોઈપણ અધિકૃત ડીલર પાસેથી સ્માર્ટફોન ખરીદી શકે છે. સરકાર દ્રારા સ્માર્ટફોનની કિંમતના કુલ 40% મહત્તમ રૂ. સુધી સબસિડી આપે છે. ત્યાં સુધી. 6,000 છે. બાકીનો 60% મોબાઈલ માટેનો ખર્ચ ખેડૂત ભોગવે છે. એટલે સરકાર … Read more

Smartphone Sahay Yojana Gujarat Apply Online @ikhedut.gujarat.gov.in

Smartphone Sahay Yojana Gujarat Apply Online

Smartphone Sahay Yojana Gujarat 2023: Gujarat Government With the intention that the farmers of the state get the maximum benefit of the assistance scheme on the purchase of smartphones among the various schemes of the agriculture department, the state government will open the I Khedoot Portal for the year 2023-24 on 15/05/2023 from 10:30 am … Read more

i khedut Portal Gujarat 2022: Online Application Registration, Status And Schemes @ikhedut.gujarat.gov.in

i khedut Portal – i-ખેડૂત પોર્ટલ ગુજરાત Gujarat Ikhedut Portal is an online portal for Gujarat Farmers. Gujarat Ikhedut portal allows getting information about the latest Gujarat Govt farmer scheme. Govt has launched many schemes for Farming, Animal Husbandry, Horticulture, Fisheries, Land, and Water Conservation. All schemes information is available on Ikhedut Portal. Farmers can … Read more

Kisan Parivahan Yojana Online Application Form 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in

Kisan Parivahan Yojana Online Application Form 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in, Farmers usually use tractors for transportation of agricultural product and in case of scarcity of goods, the tenants deliver the agricultural product to the farm markets or other markets by other goods carriage vehicles. Farmers often face difficulties when a vehicle is not available for transportation. Thus, … Read more

Gujarat Smart Hand Tools Kit Yojana 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in

Gujarat Smart Hand Tools Kit Yojana 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in

Gujarat Smart Hand Tools Kit (સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ) Yojana 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in, Smart Hand Tools Kit Scheme for Gujarat’s Marginal Farmers (agricultural land up to 1 hectare) and Farm Laborers. Smart Hand Tools Beneficiary will be entitled to 90% of the total cost of or Rs.10,000 (ten thousand) whichever is less. Purchases should be made … Read more

Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana Online Application form 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in

Mukhyamantri Pak Sangrah Yojana Online Application form 2021 @ikhedut.gujarat.gov.in to save the crop Product, the farmers of the Gujarat state can have the facility of storage of farm Product so that the crop production can be secured for a long time and the availability of safe crop storage godowns to the farmers can maintain the … Read more

Drums And two Plastic Baskets Scheme for Gujarat’s Farmer @ikhedut.gujarat.gov.in

Drums And two Plastic Baskets Scheme for Gujarat’s Farmer @ikhedut.gujarat.gov.in, Scheme to assist farmers in purchasing drums as well as two plastic baskets (tubs) for multipurpose use, its is 100 % free of cost to farmers in the state of Gujarat. Who is Eligible for this Scheme Under this scheme, farmers of the state will … Read more