રેશનકાર્ડ સેવાઓ મેળવો હવે ઓનલાઈન

સામાન્‍યતઃ રાજ્યની અંદર વસવાટ કરતાં દેશના દરેક નાગરીકોને રેશનકાર્ડ મેળવવાનો અધિકાર છે. આ માટે રાજ્ય સરકારે નક્કી કરેલ નિયત નમૂના મુજબના ફોર્મમાં કુટુંબના વડાએ સંપૂર્ણ વિગતો આપી તેમના વિસ્‍તારના તાલુકા મામલતદાર / ઝોનલ અધિકારીની કચેરીમાં આધાર-પુરાવા સાથે અરજી કરવાની રહે છે. સીટીઝન ચાર્ટરની જોગવાઇ મુજબ તાલુકા મામલતદાર શ્રી/ઝોનલ અધિકારીશ્રીએ અરજદારની અરજી અંગે ચકાસણી અને જરૂરીયાત મુજબ સ્‍થળ તપાસ કરી કાર્ડની કેટેગરી નક્કી કરી, … Read more

Antyodaya Anna Yojana (AAY) 2022 Ration Card Gujarat

Antyodaya Anna Yojana (AAY) 2022 Ration Card Gujarat under this article we will share whole information and procedure of how to Make Antyoday (AAY) Ration Card in Gujarat. U can apply for A new AAY Ration Card offline or Online. Can You go online application through the digitalgujarat.gov.in web portal and apple online.Now new Ration Card service is … Read more

Online Application For New Ration Card 2022 @digitalgujarat.gov.in

New Ration Card Gujarat – રેશનકાર્ડ ગુજરાત Online Application For New Ration Card 2022 @digitalgujarat.gov.in, Are you looking for Digital Gujarat or Something like How to register or register in Digital Gujarat Portal? So, you are the right place to get the best results for Digital India. Before, once the official services portal was started. … Read more

NFSA Gujarat Ration Card List 2022 @dcs-dof.gujarat.gov.in

NFSA Gujarat Ration Card List 2021 @dcs-dof gujarat gov in, NFSA Gujarat Ration Card 2021 beneficiaries list as well as New Digital ration card online application form is now available on its Director of Food and Civil Supplies, Govt. of Gujarat website ie. https://dcs-dof.gujarat.gov.in/. However, to apply online for NFSA Ration Card check eligibility Criteria, Document … Read more

Gujarat BPL, AAY, APL 1, APL 2, , NFSA, Non NFSA Ration Card List 2020

Gujarat BPL, AAY, APL 1, APL 2, , NFSA, Non NFSA Ration Card List 2020, The importance of a ration card is known to all of the residents of India. Today under this article, we will share with you the detailed procedure of applying for ration card in the state of Gujarat by using the … Read more