ગુજરાતના  વિવિધ જિલ્લાનો રોજગાર ભરતીઁ મેળો જાહેર ૨૦૨૨

૦૮ પાસ,આઇ.ટી.આઇ, ડીપ્લોમાં, ૧૦ પાસ, ૧૨ પાસ, ગ્રેજ્યુએટ માટે નોકરીની તક

વિવિધ જિલ્લામાંં સમયાંતરે જાહેરાત આવે છે. 

ગુજરાત સરકારે રોજગારી માટે અનુબંધમ પોર્ટલ શરુ કરેલ છે.

પગાર ધોરણ પોસ્ટ મુજબ રહેશે.

નોકરી મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.