મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના૨૦૨૪ અંતર્ગત ગૌશાળા-પાંજરાપોળના ગાય નિભાવ સહાયની યોજના ફોર્મ શરૂ

મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના૨૦૨૪: રાજયની પબ્લિક ટ્રસ્ટ એકટ હેઠળ નોંધાયેલ ગૌશાળા-પાંજરાપોળને ધ્યાન દોરતા જણાવવાનું કે નાણાંકીય વર્ષ : ૨૦૨૩-૨૪ માટે મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના, પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ ગૌશાળા-પાંજરાપોળ ખાતે રાખવામાં આવતા ગાય અને ભેંસ વર્ગના પશુઓ માટે નિભાવ સહાયની યોજના આઈ-ખેડુત પોર્ટલ પર મુકવામાં આવેલ છે. યોજનાના ઠરાવ તેમજ શરતો અને બોલીઓની વિગતો Website :http://gauseva.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે. ઓક્ટોબર-૨૩ થી ડિસેમ્બર- ૨૩ના તબક્કાની સહાય માટે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ થી તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૪ દરમ્યાન આઈ-ખેડુત પોર્ટલ પર અરજીઓ સ્વીકૃત કરવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના ૨૦૨૪ની સહાય:

આ યોજના હેઠળ સંસ્થાઓ ખાતે રાખવામાં આવતા પશુ દીઠ પ્રતિ દિન રૂ. ૩૦/- લેખે સહાય આપવામાં આવશે. કોઈપણ સંસ્થાને વધુમાં વધુ ૩૦૦૦ પશુઓની સંખ્યાની મર્યાદામાં જ સહાય મળવાપાત્ર થશે. આ સહાય ફક્ત ગાય અને ભેંસ વર્ગના પશુઓ માટે જ આપવામાં આવશે અને તેના સિવાય બીજા કોઈપણ વર્ગના પશુઓ માટેની સહાયનો આ યોજનામાં સમાવેશ થશે નહીં. એક જ રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી મૂળ સંસ્થા હોય પરંતુ અન્ય જગ્યા ખાતે પણ પશુધન ધરાવતા હોય તો દરેક શાખા દીઠ ૩૦૦૦ પશુની મર્યાદામાં સહાય આપવાની રહેશે તથા અન્ય શાખા/શાખાઓ અંગેના જરૂરી આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના ૨૦૨૪ વિશેષતાઓ

 • રાજ્યમાં રહેલી પાંજરાપોળ અને ગૌશાળાઓને આર્થિક મદદ કરવી.
 • રાજ્યમાં રહેલી ગાયોને સંરક્ષણ પૂરું પાડવું.
 • ગાયો માટે પાંજરાપોળ અને ગૌશાળાઓમાં ચારા ની ઉચિત વ્યવસ્થા કરવી.

અરજી કરવાનો સમયગાળો:

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૪ થી તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૪ દરમ્યાન આઈ-ખેડુત પોર્ટલ પર અરજીઓ સ્વીકૃત કરવામાં આવશે.

ઓનલાઇન અરજી કયાંં કરવી ?

મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના૨૦૨૪ અંતર્ગત અરજી કરવા નીચેના સ્ટેપ અનુસાર પ્રોસેસ કરવી.

 • તેથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમારે i Khedut Portalની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.
 • હવે તમે વેબસાઇટના હોમ પેજ પર છો.
 • અહીં તમે પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ યોજનાની સૂચિ જોઈ શકો છો.
 • હવે તમારે તમને જોઈતો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે એટલે કે ટ્રેક્ટર સહાય યોજના ગુજરાત.
 • જ્યારે તમે તેના પર ક્લિક કરો છો કે તમે પહેલાથી જ પોર્ટલ અથવા નવામાં નોંધાયેલ છે.
 • હવે સૌથી પહેલા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરીને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરો.
 • તમારા વિશેની માહિતી ભરો જેમ કે તમારી જરૂરી વિગતો ભરો.
 • અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

નોધ: ઓનલાઈન કરેલ અરજીની પ્રિંટ આઉટ લઈ અરજીના પ્રિટ-આઉટમાં બિડાણમાં રાખવાના જણાવેલ જરૂરી સાધનિક-કાગળો બિડાણ કરી અચૂકપણે અરજી કર્યાના દિન- ૨૧માં નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી, જિલ્લા પંચાયતની કચેરી ખાતે અરજી રજૂ કરવાની રહેશે. સદર ઓનલાઈન કરેલ અરજી તથા અરજીમાં બિડાણમાં જણાવેલ સાયનિક-કાગળો સાથે જો લાભાથી દ્વારા નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી, જિલ્લા પંચાયત ખાતે દિન-૨૧માં રજુન કરે તો તે અરજી રદ કરવા પાત્ર રહેશે.

મહત્વપુર્ણ લિંક

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીં કલિક કરો
બીજી નવી ભરતી અને યોજના વિષે જાણોઅહી ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિ ક્લિક કરો 
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિં ક્લિક કરો