ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષાના મોટા સમાચાર હવે આ પરીક્ષા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ લેશે,નવુ નોટીફિકેશન જાહેર

ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર હસ્તકની વનરક્ષક, વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીની ૮૨૩ જગ્યાઓ માટે અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક:FOREST/202223/1 પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. ઉક્ત જાહેરાત અન્વયે સરકારશ્રી દ્વારા લેવાયેલ નિર્ણય અનુસાર હવે પછી ભરતી/પરીક્ષાની આગળની કાર્યવાહી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવશે જેની જાણ ટુંક સમયમાં ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જાણ કરવામાં આવશે.

આથી, અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગરની તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજની જાહેરાત ક્રમાંક : FOR- EST/202223/1 અન્વયે પરીક્ષામાં બેસવા સંમતિ દર્શાવેલ ઉમેદવારોને જણાવવાનું કે, સદરહુ પરીક્ષા ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર છે. આથી, હવે પછી ભરતી/પરીક્ષા સંબંધી તમામ સૂચનાઓ મંડળની વેબસાઈટ પર https://gsssb.gujarat.gov.in પર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે. જેથી સંબંધકર્તા ઉમેદવારોને મંડળની વેબસાઈટ નિયમિતપણે જોતા રહેવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ભરતી 2023 અપડેટ

ગુજરાત ફોરેસ્ટ પરીક્ષા, ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફોરેસ્ટ ગાર્ડ્સ, ફોરેસ્ટ રેન્જર્સ, વાઈલ્ડલાઈફ કન્ઝર્વેશન ઓફિસર્સ, પરીક્ષા સમયપત્રક, પાત્રતા માપદંડ, અરજી પ્રક્રિયા, પરીક્ષા પેટર્ન, અભ્યાસક્રમ, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, વન્યજીવ સંરક્ષણ, કુદરતી સંસાધનો, ગુજરાતના જંગલો, વન્યજીવ અભયારણ્યો.

વાન રક્ષક પરીક્ષા તારીખ ગુજરાત 2023

Gujarat Forest Bharti 2023 (Update) :  ગુજરાત ફોરેસ્ટ ભરતી 2023 અપડેટ જાહેર, જુઓ ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા પસંદગી પ્રક્રિયા 2023 માં ઉમેદવારોની ભૂમિકા માટે યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઘણા તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ચોક્કસ પ્રક્રિયા અલગ અલગ હોઈ શકે છે, તેમાં સામાન્ય રીતે સમાવેશ થાય છે:

  • લેખિત પરીક્ષા: ઉમેદવારોએ તેમના જ્ઞાન, યોગ્યતા અને વિષય-વિશિષ્ટ કૌશલ્યોનું મૂલ્યાંકન કરતી લેખિત પરીક્ષા માટે હાજર રહેવું પડશે.
  • શારીરિક તંદુરસ્તી કસોટી: જેઓ લેખિત પરીક્ષામાં લાયક ઠરે છે તેઓ શારીરિક તંદુરસ્તી કસોટીમાં આગળ વધે છે, જ્યાં તેમની શારીરિક સહનશક્તિ અને માવજત સ્તરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
  • વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ: શારીરિક તંદુરસ્તી કસોટીમાંથી શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલ ઉમેદવારોને તેમની વાતચીત કૌશલ્ય, આત્મવિશ્વાસ અને ભૂમિકા માટે યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવે છે.
  • અંતિમ પસંદગી: અંતિમ પસંદગી તમામ તબક્કામાં ઉમેદવારોના એકંદર પ્રદર્શન પર આધારિત છે અને તે જરૂરી મેરિટ માપદંડોને પૂર્ણ કરવાને આધીન છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ભરતી 2023 અપડેટ નો અભ્યાસક્રમ

પરીક્ષા આપતી વખતે વન વિભાગનો અમુક અભ્યાસક્રમ જાણવો જરૂરી છે. અભ્યાસ ક્રમ નીચે આપેલ છે. ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા પેટર્નમાં સામાન્ય રીતે લેખિત કસોટીઓ, શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટીનો સમાવેશ થાય છે. લેખિત પરીક્ષામાં સામાન્ય જ્ઞાન, વર્તમાન બાબતો, પર્યાવરણીય વિજ્ઞાન અને સંબંધિત વિષય-વિશિષ્ટ જ્ઞાન જેવા વિષયોને આવરી લેતા બહુવિધ-પસંદગીના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. અસરકારક રીતે તૈયારી કરવા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર અભ્યાસક્રમનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જ જોઇએ.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ પરીક્ષા તારીખ 2023 નો અભ્યાસક્રમ

ગુજરાત ફોરેસ્ટ પરીક્ષા માટે લાયક બનવા માટે, ઉમેદવારોએ ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા નિર્ધારિત ચોક્કસ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. સામાન્ય રીતે, પાત્રતાના માપદંડોમાં વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, શારીરિક તંદુરસ્તીના ધોરણો અને રાષ્ટ્રીયતાની આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા તમામ માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સત્તાવાર સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચવી આવશ્યક છે.

નોકરી માટે અરજી કરવા માટે ઓજસ ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ નવીનતમ ભરતી સમાચાર ફોરેસ્ટ ભારતી અને ફોરેસ્ટ પરીક્ષા તારીખ 2023 સંપૂર્ણ ફોરેસ્ટ ભારતીની વિગતો નીચે આપેલ સંપૂર્ણ સૂચના ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ એડમિટ કાર્ડ 2023 ગુજરાત સરકારના જોબ પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ઍક્સેસ અને ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.