ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નવી ભરતી ૨૦૨૪ માટે સંયુક્ત પરીક્ષા ગૃપ-A અને ગૃપ-B માટે નવો સિલેબસ જાહેર કર્યો

Gujarat Subordinate Services (GSSSB) New Syllabus 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ -૩ (ગ્રુપ- A તથા ગ્રુપ- B) ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા Gujarat Subordinate Services Class III (Group-A and Group-B) (Combined Competitive Examination) માટે ૪૩૦૪  જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ પર તારીખ: ૩૧-૦૧-૨૦૨૪ (૨૩.૫૯ કલાક) સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવેલ છે.

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નવી ભરતી ૨૦૨૪ની ટુંકમાં માહિતી

ભરતી બોર્ડનું નામગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB)
પોસ્ટનું નામગ્રુપ-એ અને ગ્રુપ-બી પોસ્ટ્સ (જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય પોસ્ટ્સ)
કુલ જગ્યાઓની ભરતી4304
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ31મી જાન્યુઆરી 2024 (રાત્રે 11:59)
પસંદગી પ્રક્રિયાપ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને દસ્તાવેજ ચકાસણી
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://gsssb.gujarat.gov.in/

આ સંયુક્ત પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર બેઝ રીસ્પોન્સ ટેસ્ટ પધ્ધતિથી મ્પ્ટી સેશન્સમાં લેવામાં આવશે. જેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે. સામાન્ય સંજોગોમાં આ પરીક્ષાનું સંભવિત માહે માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૨૪ માં આયોજન કરેલ છે, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ આ સાથે સામેલ છે.

  • Total Question: 100
  • Total Marks: 100
  • No. of Options: 4 (A, B, C, D)
  • Mark per question: 1 (For right answer)
  • Negative Marking: Yes
  • Negative Mark per question: 1/4 (0.25) (For the wrong answer)
  • Languages: Part-A, B & D in Gujarati. Part-C in English

GSSSB Syllabus 2024: 

મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧૨/૨૦૨૩-૨૪, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ -૩(ગ્રુપ- A તથા ગ્રુપ – B) ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ( પ્રાથમિક પરીક્ષા) માટેનો વિગતવાર અભ્યાસક્રમ

  PART A   
 Topic & SyllabusMarkQuestionLanguage
 Reasoning4040Gujarati
1Problems on Ages   
2Venn Diagram   
3Visual reasoning   
4Blood relation   
5Arithmetic reasoning   
6Data interpretation (charts, graphs, tables)   
7Data sufficiency   
  PART BMarkQuestionLanguage
 Quantitative Aptitude3030Gujarati
1Number Systems   
2Simplification and Algebra   
3Arithmetic and Geometric Progression   
4Average   
5Percentage   
6Profit-Loss   
7Ration and Proportion   
8Partnership   
9Time and Work   
10Time, Speed and Distance   
11Work, Wages and Chain Rule   
  PART CMarkQuestionLanguage
 English1515English
1Tenses, Voices   
2Narration (Direct-Indirect)   
3Use of Articles and Determiners,   
4adverbs, nouns, pronouns, verbs   
5Use of prepositions   
6Use of Phrasal Verbs   
7Transformations of sentences   
8One word substitution   
9Synonyms / Antonyms   
10Comprehension (To assess comprehension, interpretation and inference skills)   
11Jumbled words and sentences   
12Translation from English to Gujarati   
  PART D Mark Question Language
 Gujarati1515Gujarati
1રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ અને પ્રયોગ   
2કહેવતોનો અર્થ   
3સમાસનો વિગ્રહ અને તેની ઓળખ   
4સમાનાર્થી શબ્દો / વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો   
5શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ   
6વાક્ય પરિવર્તન   
7સંધિ જોડો કે છોડો   
8જોડણી શુધ્ધિ   
9લેખન શુધ્ધિ / ભાષા શુધ્ધિ   
10ગદ્યસમીક્ષા   
11અર્થગ્રહણ   
12ગુજરાતી – અંગ્રેજી ભાષાંતર   

અગત્યની લિંક

નવો સિલેબસ ડાઉનલોડ કરવાઅહી ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ વેબસાઇટ માટેઅહીં કલિક કરો
બીજી નવી ભરતી અને યોજના વિષે જાણોઅહી ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિ ક્લિક કરો 
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિં ક્લિક કરો